Žemyn

Reikalavimai vairavimo mokyklų vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams

22. Vairuotojų mokytojas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų), apimantį techninių mokslų ir automobilizmo studijas, išsilavinimą, trejų metų vairavimo patirtį (su tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų pirminį mokymą) ir specialių kursų baigimo liudijimą. Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių.

23. Vairavimo instruktoriumi gali dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, specialių kursų baigimo liudijimą, teisę vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-jų) transporto priemones ir trejų metų vairavimo patirtį (su tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų pirminį mokymą):

23.1. A ir B kategorijų transporto priemones, jei moko asmenis, siekiančius įgyti teisę vairuoti AM, A1, A ir B1 kategorijų transporto priemones;

23.2. BE ir C kategorijų transporto priemones, jei moko asmenis, siekiančius įgyti teisę vairuoti B ir BE kategorijų transporto priemones;

23.3. CE kategorijos transporto priemonę, jei moko asmenis, siekiančius įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C ir CE kategorijų transporto priemones;

23.4. DE kategorijos transporto priemonę, jei moko asmenis, siekiančius įgyti teisę vairuoti D1, D1E, D ir DE kategorijų transporto priemones;

23.5. T ir CE (arba DE) kategorijų transporto priemones, jei moko asmenis, siekiančius įgyti teisę vairuoti T kategorijos transporto priemones.

24. Sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims, kuriems su šia negalia asmens priežiūros įstaigos sprendimu leidžiama vairuoti specialiai pritaikytas transporto priemones, gali būti suteikiama teisė mokyti vairuoti tokius pat asmenis. Šiems vairavimo instruktoriams aprašo 23 punkto reikalavimai, išskyrus trejų metų pritaikytų transporto priemonių vairavimo patirtį ir specialių kursų baigimo liudijimą, netaikomi.

25. Vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai specialius pirminius ir periodinius kursus  turi baigti aukštojoje mokykloje, kuri turi teisę organizuoti tokius kursus, atitinkamą mokymo bazę ir atitinkamos kvalifikacijos dėstytojų. Asmenims, baigusiems specialius pirminius kursus ir turintiems teigiamus dalykų įvertinimus, aukštosios mokyklos išduoda nustatytos formos įskaitų ir egzaminų korteles (3 priedas). Pripažįstamos tik tų aukštųjų mokyklų išduotos įskaitų ir egzaminų kortelės, su kuriomis Inspekcija sudariusi sutartį tokiems kursams organizuoti. Aukštosios mokyklos, pageidaujančios organizuoti specialius kursus, privalo tai suderinti su Inspekcija.

26. Aukštosios mokyklos gali nepriimti į specialius pirminius mokymo kursus tų asmenų, kurie neturi 22 ir 23 punktuose nurodyto išsilavinimo.

27. Asmenys, kurie aukštosiose mokyklose įgijo automobilių transporto inžinierių kvalifikaciją bei pedagogikos, pedagoginės psichologijos, mokymo metodikos, kalbos kultūros ir kitus su vairuotojų mokymu susijusius pagrindus, specialių pirminių kursų baigti neprivalo.

28. Specialių pirminių kursų mokymo programas aukštosios mokyklos rengia ir įgyvendina atsižvelgdamos į šiame apraše nurodytus Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialių kursų mokymo dalykus bei šių dalykų mokymo trukmę (2 priedas). Šias programas aukštosios mokyklos suderina su Inspekcija.

29. Specialius periodinius vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kursus aukštosios mokyklos organizuoja įvairiomis formomis (trumpalaikiai kursai, seminarai, paskaitos ir pan.). Šių renginių temas nustato šios mokyklos, atsižvelgdamos į naujai priimtų teisės aktų, reglamentuojančių kelių eismą, vairuotojų mokymą, reikalavimus ir technikos lygį, taip pat į vairavimo mokyklų, vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių ar jiems atstovaujančių visuomeninių organizacijų poreikius bei pageidavimus. Renginių tematika ir laikas turi būti iš anksto viešai skelbiami informuojant vairuotojų mokymo įstaigoms atstovaujančias nevyriausybines organizacijas bei Inspekciją. Per 5 metus vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai turi tobulintis (specialiuose periodiniuose kursuose, kuriuos organizuoja aukštosios mokyklos) ne mažiau kaip 30 valandų (1 valanda prilygsta 1 pedagoginei valandai). Aukštoji mokykla išduoda kursų dalyviams baigimo pažymėjimus, nurodo juose tematiką, trukmę (valandų skaičių).

30. Vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai vieną kartą per 5 metus privalo išlaikyti VĮ „Regitra“ egzaminą. VĮ „Regitra“, suderinusi su Susisiekimo ministerija, nustato vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių egzaminavimo tvarką.

31. Inspekcija, remdamasi dokumentais, patvirtinančiais nustatytų reikalavimų atitikimą, išduoda vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams specialių kursų baigimo liudijimus, suteikiančius teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ar (ir) vairavimo instruktoriumi, bei tvarko šių liudijimų apskaitą. Specialių kursų baigimo liudijimų formą tvirtina Inspekcija. Specialių kursų baigimo liudijimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarką nustato Inspekcijos viršininkas.

32. Specialių kursų baigimo liudijimai galioja 5 metus. Vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kurie turi galiojančius Inspekcijos išduotus specialių kursų baigimo liudijimus, laikomi atitinkančiais 22 ir 23 punktų reikalavimus. Vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, kuriems  specialių kursų baigimo liudijimo galiojimas tęsiamas, naujas specialių kursų baigimo liudijimas gali būti išduotas tik tada, jei jie turi teisę vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-jų) transporto priemones pagal šiame apraše nustatytus reikalavimus.

33. Vairuotojų mokytojai bei vairavimo instruktoriai, dirbantys vairavimo mokyklose ir keliantys kvalifikaciją (atestuojami pedagogo kvalifikacinei kategorijai) pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą tvarką arba turintys mokslo laipsnius ar pedagoginio mokslo vardus, specialių periodinių kursų baigti neprivalo. Jiems specialių kursų baigimo liudijimai pratęsiami išlaikius šio aprašo 30 punkte nurodytą egzaminą.

Specialių pirminių kursų neprivalo baigti asmenys, kurie baigė atitinkamus kursus pagal Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas mokymo programas ir įgijo nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimus (toliau – kvalifikacijos pažymėjimas) su įrašyta kvalifikacija: „Vairuotojų profesijos teorijos mokytojas“ ar „Vairuotojų profesijos vairavimo instruktorius“. Jiems specialių kursų baigimo liudijimai pirmą kartą išduodami pateikus kvalifikacijos pažymėjimus, o pratęsiami šio aprašo nustatyta tvarka.

Apie

Vairavimo mokykla Vilniuje "Autoklasė" . Vairavimo kursai: Senamiestis, Naujamiestis, Naujininkai, Centras ir kitur... Naujoji Vilnia, Kalvarijų g.

Skelbta Vairavimo pamokos
4 comments on “Reikalavimai vairavimo mokyklų vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams
 1. admin sako:

  Vairavimo mokytojų ir instruktorių kursai vyksta: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete adresu Tauro g. 20/7 (Tauro ir Kalinausko gatvių susikirtimas)

 2. admin sako:

  Iškilus klausimams galima kreiptis informacijos į Virginiją Kaminskienę el. paštu kaminskiene@vtdko.lt arba telefonais – (8 5) 2615 748, 861424318; (darbo vieta Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas 106 kab.

 3. admin sako:

  Vairavimo mokykla „Autoklasė“ visada laukia talentingų ir norinčių dirbti vairavimo instruktorių ir mokytojų.
  Prieš įsidarbinant, vairavimo mokyklos Autoklasė specialiai paruošti instruktoriai, papildomai apmoko vairavimo instruktorius pagal atskirą programą.

Parašykite komentarą

BE kategorija

Egzaminai laikomi geriau įvedus ekovairavimą

Registracija į kursus

Aukštyn